THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  18/10/2019    Lượt xem : 13305

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thép Hòa Bình cần tuyển dụng gấp vị trí sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  18/02/2019    Lượt xem : 7891

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thép Hòa Bình cần tuyển dụng gấp vị trí sau:

THÔNG BÁO TUYẾN DỤNG

  24/04/2018    Lượt xem : 10808

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thép Hòa Bình cần tuyển dụng một số vị trí sau:

THÔNG BÁO TUYẾN DỤNG

  21/04/2017    Lượt xem : 11596

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thép Hòa Bình cần tuyển dụng gấp vị trí sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  09/02/2017    Lượt xem : 11943

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thép Hòa Bình cần tuyển dụng gấp vị trí sau: