THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  18/10/2019    Lượt xem : 3796

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thép Hòa Bình cần tuyển dụng gấp vị trí sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  18/02/2019    Lượt xem : 5115

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thép Hòa Bình cần tuyển dụng gấp vị trí sau:

THÔNG BÁO TUYẾN DỤNG

  24/04/2018    Lượt xem : 9549

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thép Hòa Bình cần tuyển dụng một số vị trí sau:

THÔNG BÁO TUYẾN DỤNG

  21/04/2017    Lượt xem : 10340

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thép Hòa Bình cần tuyển dụng gấp vị trí sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  09/02/2017    Lượt xem : 10631

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thép Hòa Bình cần tuyển dụng gấp vị trí sau: